کمیته پدافند غیر عامل شهری


اهداف


از زمان آغاز شهرنشینی، تمهیدات دفاعی از ملزومات پایه در ساختار شهرها بوده، بطوری‌که راهبرد دفاعی یکی از شاخص‌های شکل‌گیری، مکانیابی و توسعه شهرها در مقابل تهاجمات و تهدیدات مختلف بوده است. این درحالیست که امروزه با توسعه علوم و تکنولوژی و همچنین تغییرات موجود در ماهیّت تهدیدات، راهکارهای دفاعی سده‌های گذشته در تامین امنیّت شهر و شهروندان کارآیی نداشته و دفاع از مردم نیازمند بکارگیری ابزارها و روش‌های نوینی است که باید با نیازهای دفاعی متناسب باشند.

از اینرو ، در عصر فناوری ارتباطات و اطلاعات که با عدم قطعیت، نوآوری و تغییرات سریع همراه است، ضرورت دارد نسبت به تحولات و چشم‌ انداز آینده شهرها ، برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد. زیرا پیچیدگی و چند بعدی بودن مسایل شهر با رشد فناوری و مباحث جهانی شدن به مراتب بیشتر شده و عدم قطعیت شرایط و احتمال وقوع آینده های گوناگون بر دشواری تصمیم‌ گیری در مسایل شهری افزوده است. در چنین شرایطی تصمیم‌ گیری برای مسایل شهری و برنامه ریزی برای آینده به مراتب دشوارتر شده است. به ‌علاوه ضرورت مشارکت ذی نفعان در ترسیم آینده های مطلوب و تدوین چشم اندازهای شهری بر اساس نظرات آنها، از دیگر چالش ‌های پیش روی برنامه‌ ریزی شهری معاصر است.


 

فرم اطلاعات اعضاء کمیته ایمنی ، امنیت و پدافند غیر عامل

دبیر کمیته دکتر فتح اله شمسایی زفرقندی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گروه / دانشکده

دانشگاه

تخصص

ایمیل

لینک صفحه رزومه

1

دکتر رضا کلهر

مربی

پژوهشکده مهندسی ایمنی و پدافند غیرعامل

دانشگاه جامع امام حسین

پدافند غیرعامل

 

 

2

دکتر مهدی مدیری

دانشیار

مجتمع آمایش و پدافند غیرعامل

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

برنامه ریزی شهری و پدافند غیرعامل

 

  mmodiri@ut.ac.ir

 

 

http://www.civilica.com/Person-1713.html

3

مهندس اسدا... کریمی

-

-

سازمان پدافند غیرعامل کشور

معماری و پدافند غیرعامل

Asadollah.karimi@yahoo.com

 

4

دکتر علی عزیزی

استادیار

دانشکده دافوس

دانشگاه علوم انتظامی امین

امنیت و پدافند غیرعامل

ali_azizi_1342@yahoo.com

 

5

مهندس جعفری مجد

-

-

معاونت مهندسی وزارت دفاع

شهرسازی و پدافند غیرعامل

jafarimagd@yahoo.com

 

6

دکتر محمد علی نکویی

استادیار

مجتمع آمایش و پدافند غیرعامل

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مدیریت ساخت و پدافند غیرعامل

ali.nekooie@gmail.com

 

7

دکتر فتح اله شمسایی زفرقندی 

استادیار

پژوهشکده مهندسی ایمنی و پدافند غیرعامل

دانشگاه جامع امام حسین

معماری و شهرسازی و پدافند غیرعامل

shamszafar@yahoo.com

 

8

دکتر رضا حسنوی

دانشیار

مجتمع آمایش و پدافند غیرعامل

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مهندسی صنایع و پدافند غیرعامل

hosnavi@mut.ac.ir

http://www.civilica.com

/Person-8969.html

9

دکتر مرتضی اشنه در

-

-

معاونت مهندسی وزارت دفاع

شهرسازی و پدافند غیرعامل

Mortezaashnedar95@gmail.com

 

10

دکتر سعید  فرقانی

-

-

سازمان پدافند غیرعامل کشور

شهرسازی و پدافند غیرعامل