حامیان علمی


دانشگاه تهران

https://ut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

https://aut.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

https://www.sbu.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبائی

https://www.atu.ac.ir

دانشگاه صنعتی اصفهان

https://www.iut.ac.ir

دانشگاه هنر

http://art.ac.ir

دانشگاه فنی و حرفه ای

https://tvu.ac.ir

دانشگاه تبریز

http://tabrizu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی

https://www.iau.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

https://www.um.ac.ir

دانشگاه صنعتی ارومیه

http://uut.ac.ir

دانشگاه کوثر بجنورد

http://kub.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

http://srbiau.ac.ir

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران

 http://igupa.ir