کمیته زیرساخت های شهری


در حالیکه زیر ساخت های شهری نقش اساسی در شکل گیری شهرها داشته و نقش کلیدی در کارایی آنها دارند، موضوعات چالشی بسیاری در این فرایند مطرح می شود. تامین زیرساخت های شهری را می توان مشکل ترین و پر هزینه ترین عنصر در بین همه عناصر شکل دهنده شهرها دانست. در این فرایند، سهم حکومتهای ملی و محلی و نیز سهم مردم در تامین هزینه زیرساختها می تواند مورد چالش قرار گیرد و در این میان، اصل و معیار عدالت اجتماعی نیز قابل تامل خواهد بود. سلسله مراتب جایگاه زیرساختها در سطوح و مقیاس های مختلف برنامه ریزی، از سطح ملی تا مقیاس محلی قابل اشاره است. همچنین می توان مراحل چهارگانه زیرساختها، شامل تامین، انتقال، توزیع و انشعاب را نیز نام برد. دیدگاهها و رویکردهای حکومتها و دولتها به نقش و جایگاه زیرساختها در گسترش و توسعه شهری نیز قابل بحث است. برای مثال، تامین مسکن، و نه سرپناه و خانه، بدون تامین زیرساختهای شهری می تواند درک ضعیف از اصل توسعه شهری باشد. پرداختن به موضوع زیرساختهای شهری، از دیدگاه نظری و تجارب جهانی نیز هنوز از جمله چالش های اساسی محسوب می شود. سئوال اساسی این است که آیا ابتدا باید مراکز جمعیتی شکل گیرند تا تامین زیرساختها توجیه پذیر گردد، و یا لازم است ابتدا زیرساختها تامین شوند تا شکل گیری مراکز جمعیتی جدید طبق برنامه ریزی ها تحقق یابد. به عبارتی، تقدم و تاخر در تامین زیرساخت های شهری و یا شکل گیری مراکز جمعیتی هنوز پاسخ روشنی ندارد. بدین ترتیب، موضوع زیرساختهای شهری را می توان در زمره موضوعات اساسی در تعریف چشم انداز شهرهای آینده در نظر گرفت که تبیین نظری و تجربی آنرا می طلبد.


 

اعضاء کمیته زیرساختهای شهری

 

دبیر کمیته دکتر عزیزی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گروه / دانشکده

دانشگاه

تخصص

ایمیل

لینک صفحه رزومه

1

اسفندیار زبردست

استاد

شهرسازی/هنرهای زیبا

تهران

شهرسازی

zebardst@ut.ac.ir

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/zebardst/

2

مسعود تابش

استاد

دانشکده فنی

تهران

عمران

mtabesh@ut.ac.ir

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mtabesh

3

مجید پرچمی جلال

دانشیار

معماری/هنرهای زیبا

تهران

مدیریت پروژه

parchamijalal@ut.ac.ir

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/parchamijalal

4

شهاب­الدین کرمانشاهی

استادیار

شهرسازی/هنرهای زیبا

تهران

حمل و نقل شهری

shkermanshahi@ut.ac.ir

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/shkermanshahi