کمیته آینده­ پژوهی شهری

 

شهرنشینی در کشور ما ابعاد بسیار گسترده­ای پیدا کرده است و پیامدهای این  فرایند را می­توان در تمامی بخش­ها و متغیرها مورد شناسایی و بررسی قرار داد، سکونت قریب به 80 درصد جمعیت کشور در کانونهای شهری سبب شده که برنامه ­ریزی شهری را برنامه ­ریزی برای زندگی انسانها بدانیم و آینده اغلب موضوعات اقتصادی – اجتماعی و سیاسی را به نوعی به نحوه مدیریت شهرها مرتبط بدانیم. این در شرایطی است که پیچیده و احتمال­ آمیز بودن ماهیت سیستم­های شهری از یک طرف و اثرات کلان­روندها و روندهای مختلف بر کانون­های پویای شهری از طرف دیگر، توجه به آینده­ نگری را به یک ضرورت تبدیل کرده است. آنچه که می­توان به عنوان یک فرض مطرح ساخت این است که هنوز نگرش­ها و روش­های آینده نگاری در شکل ­دهی به چشم­ انداز و راهبردهای توسعه شهری چندان مورد استفاده قرار نگرفته ­اند، لذا تحلیل آینده شهری ایران در کنار بررسی ظرفیت­های تدوین چشم­ انداز شهری مبتنی بر رویکرد و ابزارهای آینده­ نگری موضوعی است که این کمیته تلاش خواهد کرد در راستای آن ضمن برگزاری نشست­های تخصصی به سفارش مقالات با هدف بهره ­مندی از توانمندی جامعه علمی و اجرایی بپردازد.