کمیته اجتماعی و فرهنگی شهری

 

فضاهای شهری با روندی ناموزون و ناهماهنگ با ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی جامعه و نیز خواسته ها و نیازهای شهروندان در حال رشد و گسترش هستند که این فرایند ضمن مخدوش نمودن سیما و هویت شهرها سبب ظهور بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی گردیده است و نارضایتی ساکنان شهرها، عدم احساس تعلق آنها به سکونتگاهایشان و در نتیجه عدم احساس مسئولیت در حفظ و ارتقاء آن، افزایش جرائم شهری و نیز عدم احساس امنیت از حضور در فضاهای شهری و درنهایت کاهش سرزندگی شهرها را به همراه داشته است. رشد اندازه شهرها بدون توجه به کیفیت طراحی آنها به افزایش فاصله اجتماعی میان مردم و در پی آن کاهش تعاملات و روابط اجتماعی و درنهایت کاهش انسجام اجتماعی منجر گردیده است. اهمیت و ضرورت این مساله باعث گردید تا با نگاهی عمیق تر به نقش کیفیت طراحی شهری در احیاء سرمایه اجتماعی شهری برنامه ریزی در جهت پر کردن اوقات فراغت در شهر، فرایند جامعه پذیری شهری و کاربری حدکثری سازمان های مردم نهاد در جامعه امروز ایران، که با بحران جدی مواجه می باشد، قدمی هر چند ناچیز در حل بحران روابط اجتماعی میان انسانها( با برجسته نمودن نقش طراحی شهری) برداشته شود. با استناد به تئوری کوین لینچ که با رویکردی انسان گرایانه اصول شهرسازی و طراحی شهری را مطرح نموده در جهت تبیین  رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه تلاش داریم و در این مسیر ضمن تاکید بر رویکرد میان رشته ای  به منظور تقویت گفتمان های میان رشته ای در حل مسائل و مشکلات شهری امروز بهره می گیریم.

 

اهداف و ضرورت ها

  • رعایت اصل شهروند مداری در تدوین و اجرای طرح های توسعه شهری
  • توجه به نیازها و خواسته های شهروندان و نیز انتظارات آنها از محیط زندگیشان ( اصل توسعه مشارکتی
  • تقدم و ارجحیت کیفیت فضاهای شهری بر اندازه و وسعت و نیز صرفا ویژگیهای فیزیکی شهرها
  • برنامه ریزی در جهت تقویت سرمایه های انسانی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان پایه های زیر بنایی برای رشد سرمایه اقتصادی در طرحهای توسعه شهری
  • تلاش در جهت حفظ و ارتقاء سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و نیز منابع طبیعی در برنامه های توسعه شهری به منظور انتقال آنها به نسل های آینده.

اعضاء کمیته اجتماعی و فرهنگی شهری

دبیر کمیته: دکتر مهرداد نوابخش

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گروه / دانشکده

دانشگاه

تخصص

ایمیل

لینک صفحه رزومه

1

دکتر ابراهیم متقی

استاد

روابط بین المللی

تهران

روابط بین المللی

emottaghi@ut.ac.ir

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/emottaghi

2

دکتر عباس مصلی نژاد

استاد

حقوق و علوم سیاسی

تهران

علوم سیاسی

mossalanejad@ut.ac.ir

https://lawpol.ut.ac.ir/~mossalanejad

3

دکتر نعمت الله فاضلی

دانشیار

پژوهشکده مطالعات اجتماعی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

انسان شناسی

nfazeli@hotmail.com

http://www.ihcs.ac.ir/social/fa/page/1145/دکتر-نعمت-الله-فاضلی

4

دکتر رضا صالحی امیری

دانشیار

مدیریت و اقتصاد

علوم و تحقیقات

مدیریت فرهنگی

r-salehi@srbiau.ac.ir

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-salehi/fa

5

دکتر سروش فتحی

دانشیار

جامعه شناسی

تهران غرب

جامعه شناسی

fathi.soroush@wtiau.ac.ir

http://faculty.wtiau.ac.ir/fathi-soroush/fa