حمایت کنندگان اصلی
مشارکت کنندگان
وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
شرکت خدمات انفورماتیک
توسن تکنو
مرکز تربیت مدیران راهبردی آینده
حامیان علمی
دانشگاه تهران
انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه علامه طباطبائی
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه هنر
دانشگاه فنی و حرفه ای
دانشگاه تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه صنعتی ارومیه
دانشگاه کوثر بجنورد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات