حمایت کنندگان اصلی
مشارکت کنندگان
وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
شرکت خدمات انفورماتیک
توسن تکنو
مرکز تربیت مدیران راهبردی آینده
حامیان علمی
دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه علامه طباطبائی
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه هنر
دانشگاه فنی و حرفه ای
دانشگاه تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه صنعتی ارومیه
دانشگاه کوثر بجنورد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات