سه شنبه 20 خرداد 1399
08:15 تا 09:00
سخنرانی
دکتر سیدعلی موسوی نور
کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم انداز سازی شهری ایران
محل برگزاری
برج میلاد