سه شنبه 20 خرداد 1399
07:40 تا 08:00
پذیرش میهمانان
کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم انداز سازی شهری ایران
محل برگزاری
برج میلاد
سه شنبه 20 خرداد 1399
07:45 تا 08:15
افتتاحیه
کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم انداز سازی شهری ایران
محل برگزاری
برج میلاد
سه شنبه 20 خرداد 1399
08:15 تا 09:00
سخنرانی
دکتر سیدعلی موسوی نور
کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم انداز سازی شهری ایران
محل برگزاری
برج میلاد
سه شنبه 20 خرداد 1399
09:00 تا 13:00
نشست تخصصی
کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم انداز سازی شهری ایران
محل برگزاری
برج میلاد
سه شنبه 20 خرداد 1399
13:00 تا 14:10
استراحت و پذیرایی
کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم انداز سازی شهری ایران
محل برگزاری
برج میلاد
سه شنبه 20 خرداد 1399
14:15 تا 14:30
پذیرش میهمانان
کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم انداز سازی شهری ایران
محل برگزاری
برج میلاد
سه شنبه 20 خرداد 1399
14:30 تا 17:30
ارائه مقاله
کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم انداز سازی شهری ایران
محل برگزاری
برج میلاد
سه شنبه 20 خرداد 1399
17:30 تا 17:40
استراحت و پذیرایی
کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم انداز سازی شهری ایران
محل برگزاری
برج میلاد
سه شنبه 20 خرداد 1399
17:40 تا 19:10
ارائه مقاله
کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم انداز سازی شهری ایران
محل برگزاری
برج میلاد
سه شنبه 20 خرداد 1399
19:10 تا 19:30
اختتامیه
کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم انداز سازی شهری ایران
محل برگزاری
برج میلاد
چهارشنبه 21 خرداد 1399
07:30 تا 07:45
پذیرش میهمانان
کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم انداز سازی شهری ایران
محل برگزاری
برج میلاد