کمیته علمی
احمد پوراحمد
رئیس و دبیر شورای علمی
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/apoura/
پست الکترونیکی: apoura [at] ut.ac.ir
محمدحسین شریف زادگان
دبیر و عضو شورای علمی
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375211
پست الکترونیکی: m_sharifzadegan [at] sbu.ac.ir
محمدمهدی عزیزی
دبیر و عضو شورای علمی
استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mmazizi
پست الکترونیکی: mmazizi [at] ut.ac.ir
رحیم سرور
دبیر و عضو شورای علمی
استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
وب سایت: ensani.ir/fa/article/author/46763
پست الکترونیکی: sarvarh83 [at] gmail.com
مهرداد نوابخش
دبیر و عضو شورای علمی
استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
وب سایت: faculty.iauctb.ac.ir/m-navabakhsh-psycho/fa
پست الکترونیکی: mehrdad_navabakhsh [at] yahoo.com
سمیع‌الله حسینی مکارم
عضو شورای علمی
مشاور وزیر اقتصاد
وب سایت: fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85
پست الکترونیکی: ... [at] gmail.com
سید یعقوب موسوی
عضو شورای علمی
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
وب سایت: staff.alzahra.ac.ir/s-yaghoubmousavi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/8431/Default.aspx
پست الکترونیکی: y.mousavi91 [at] alzahra.ac.ir
محمدرضا مثنوی
عضو شورای علمی
استاد گروه آموزشی مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/masnavim
پست الکترونیکی: masnavim [at] ut.ac.ir
میثم بصیرت
عضو شورای علمی
استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mbasirat
پست الکترونیکی: mbasirat [at] ut.ac.ir
محمدرضا جلوخانی نیارکی
عضو شورای علمی
استادیار گروه سنجش از راه دور و GIS دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mrjelokhani/
پست الکترونیکی: mrjelokhani [at] ut.ac.ir
علی حسینی
عضو شورا و معاون دبیر علمی
استادیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/a.hosseini
پست الکترونیکی: a.hosseini [at] ut.ac.ir
محمد رحمانی
عضو شورای علمی
استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران
وب سایت: rms.umz.ac.ir/~mrahmani/
پست الکترونیکی: m.rahmani [at] umz.ac.ir