سه شنبه 20 خرداد 1399 08:15 conf_to 09:00
دکتر سیدعلی موسوی نور
کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم انداز سازی شهری ایران