کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم اندازسازی شهری ایران
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو
سالن C غرفه درجه B 20 50,000,000 ریال
قیمت غرفه هر متر 250هزار تومان
سالن A غرفه درجه B 20 50,000,000 ریال
قیمت غرفه هر متر 250هزار تومان
سالن B غرفه درجه A 20 240,000,000 ریال
قیمت غرفه آماده و ساخته شده هر متر 1.200.000 تومان