فرمت نگارش مقالات:


برای دریافت فرمت چکیده مقاله، اینجا را کلیک نمایید.

برای دریافت فرمت مقاله کامل، اینجا را کلیک نمایید.نکات کلیدی در ارزیابی و پذیرش مقاله­ های کنگره:

 

با توجه به اهداف کنگره و تاکید کمیته علمی، معیارهای ارزیابی و اولویت پذیرش مقاله­ ها بر اساس موارد ذیل است:

  1. تمرکز بر ابعاد آینده­ پژوهی و چشم­اندازسازی شهری کشور

  2. نقد و ارزیابی سیاست­های اثرگذار بر توسعه شهری

  3. نگرش برنامه­ریزی راهبردی در توسعه شهری پایدار

  4. طرح ایده­های نو یا رویکردهای جدید در آینده پژوهی و چشم­اندازسازی شهری کشور