هدف کنگره


«ایجاد زمینه و بستر علمی مناسب برای تدوین چشم­اندازسازی و آینده شهر در ایران»

 

سایر اهداف کنگره

  • شناخت علمی ابعاد آینده پژوهی و چشم­اندازسازی شهری کشور

  • تحلیل و ارزیابی برنامه ها و سیاست های اثرگذار بر توسعه شهری

  • زمینه ­سازی و ایجاد بستر برای تدوین سند راهبردی توسعه شهری پایدار

  • تقویت زمینه­ های همکاری علمی دانشگاهی با مراکز اجرایی جهت آینده پژوهی شهری

  • ایجاد فضای لازم برای طرح ایده­های نو و رویکردهای جدید در چشم­اندازسازی شهری کشور