در راستای عملیاتی کردن «الگوی ایران اسلامی پیشرفت»، بسترسازی برای تحقق سند چشم انداز توسعه کشور و در راستای پیاده کردن مدیریت یکپارچه در چارچوب منطقه گرایی نوین و حکمرانی خوب شهری، طرح برگزاری «نخستین کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم انداز شهری ایران» در دستور کار پژوهشکده تحقیقات راهبردی با همکاری کمیسیون چشم انداز و نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است؛ هدف کنگره این است که با تکیه بر رویکرد استراتژیک در برنامه های توسعه شهری و منطقه ای، بازبینی روش ها و الگوهای مدیریت و برنامه ریزی، با تلاش برای توانمندسازی نظام تصمیم گیری، تقویت هم گرایی سیاست گذاری ها، ارتقای ظرفیت های اجرایی و هم افزایی و بهبود عملکردها، باعث تحقق اهداف زیر شود:

 1. کمک به تقویت ثبات فضای گفتمان در عرصه مدیریت و برنامه ریزی شهری ایران.

 2. تقویت هم گرایی حوزه های علمی دانشگاهی با مراکز اجرایی.

 3. استخراج دستورالعمل راهبردی چشم اندازسازی شهری ایران.

 4. تدوین رئوس محورهای توسعه شهری برمبنای سیاست های ابلاغی.

 5. طراحی اصول کاربست آینده پژوهی در مدیریت و برنامه ریزی شهری.


در اجرای این طرح دبیرخانه کنگره با تشکیل کمیته‌های علمی و کارگروه های مربوط و نیز با بهره جویی از نهادهای علمی و دانشگاهی مرتبط با موضوع، اقدام به برگزاری کنگره در قالب های محتوایی زیر کرده است:

 1. کارگاه های آموزشی.

 2. غرفه های نمایشگاهی.

 3. ارائه مقاله ها در روز کنگره پنل های فرعی.

 4. سخنرانی اساتید و صاحب نظران.

 5. تهیه سند کنگره و اسناد فرعی.

 6. انعقاد تفاهم نامه میان دبیرخانه کنگره و دستگاه های مرتبط با موضوع سند.

 7. ایجاد بیرخانه دائمی.

 8. انتشار نشریه و بولتن.

 9. ایجاد پایگاه اینترنتی برای انتشار مقاله ها.